Island 2008, Westfjorde Islands, auf dem Latrabjarg (Island 2008, Westfjorde Islands, auf dem Latrabjarg)

Am Vogelfelsen Latrabjarg (Látrabjarg).