Schottland 2002 Scone Palace 

Schottland 2002 ( 36 / 287 )

Schottland 2002, Scone Palace, Eingang

Schottland 2002, Scone Palace, Eingang (Schottland 2002, Scone Palace, Eingang)

Der Eingang für Touristen.